Home Agenda Presentaties eerdere evenementen 18 jan 2011: Themasessie 'Business en IM: Living Apart Together?'

Presentaties eerdere evenementen

18 jan 2011: Themasessie 'Business en IM: Living Apart Together?'
Met ruim 60 deelnemers en een gemiddelde waardering van een 7,7 was de eerste themasessie in 2011 zeer geslaagd.

Deze bijeenkomst werd gehouden in Apeldoorn bij onze kersverse bestuurspartner, de Belastingdienst. Onder voorzitterschap van Joep Janssen van Verdonck, Klooster & Associates gaven drie deskundigen lezingen en gingen de aanwezigen met elkaar in discussie. Over één ding was iedereen het eens: lijnmanagers en ICT-managers moeten van meet af aan samen met elkaar optrekken voor een zo groot mogelijke toegevoegde waarde van investeringen in ICT. Het is aan de informatiemanager om dit te helpen bewerkstelligen.

Sprekers Tom Heisterkamp van de Belastingdienst en Theo van der Zee van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vertelden hoe hun organisaties de implementatie van wetswijzigingen en hieruit voortvloeiende veranderingen in de werkprocessen en informatievoorziening integraal benaderen. Prof. dr. Steven De Haes van de Antwerp Management School wees op het belang van een betrokken lijnmanagement bij de besluitvorming over investeringen in ICT. Hij refereerde hierbij onder meer aan het COBIT 5-raamwerk, dat in de loop van dit jaar zal verschijnen.
Hieronder kunt u de presentaties downloaden en een verslag lezen van één van de initiatiefnemers van de themasessie.

Vervolg
In een reeks artikelen in het magazine TIEM zullen de initiatiefnemers en sprekers verder werken aan de ontwikkeling van een visie op het vraagstuk. Verder willen we in de tweede helft van dit jaar een vervolgbijeenkomst houden, waar u uiteraard weer van harte welkom bent. Meer informatie volgt op deze webiste.

Download hier de presentaties:
20110118 Themasessie BIM - LAT - presentatie Joep Janssen
20110118 Themasessie BIM - LAT - presentatie Tom Heisterkamp
20110118 Themasessie BIM - LAT - presentatie Theo van der Zee
20110118 Themasessie BIM - LAT - presentatie Steven De Haes

Verslag, door Rick van Rooijen - VKA

'De presentaties van Tom Heisterkamp en Theo van der Zee lieten zien dat grote uitvoeringsorganisaties, met een ver doorgevoerd gebruik van ICT, tegen veel dezelfde vraagstukken aanlopen. Ook vinden zij meer dan eens dezelfde oplossing. De vraag naar en het aanbod van ICT-voorzieningen worden van elkaar gescheiden, net als beleid en uitvoering. De aanbodzijde wordt geconcentreerd in een gemeenschappelijke beheerorganisatie of ondergebracht bij commerciële ICT-dienstverleners. Op uitvoerend niveau worden de verantwoordelijkheden voor de vraagzijde decentraal in de lijn belegd. Portfoliomanagement en architectuur vormen de centrale beleidskaders waarbinnen wordt gewerkt aan de verdere verbetering en automatisering van werkprocessen. Steeds vaker wordt een CIO aangesteld, die integraal verantwoordelijk is voor de vertaling van vraag naar aanbod en van beleid naar uitvoering.

Het bovenstaande is zo langzamerhand een bekend patroon. Interessanter wordt het als we gaan kijken hoe binnen een dergelijke structuur productieve relaties tussen de vraag- en aanbodzijde tot stand worden gebracht en worden onderhouden. Bij grote, informatie-intensieve organisaties als de Belastingdienst en DUO hebben beide zijden vaak hun eigen positie en belangen. Voorkomen moet worden dat deze te veel uiteenlopen.

Bij organisaties als DUO en de Belastingdienst zijn de werkprocessen sterk afhankelijk van en vervlochten met de ondersteunende ICT-voorzieningen. Daarbij worden landelijk steeds vaker generieke ICT-voorzieningen beschikbaar gesteld voor gemeenschappelijk gebruik. In bepaalde gevallen is dit gebruik zelfs verplicht. Om te blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving en maximaal rendement te halen uit de generieke bouwstenen van de e-overheid, kunnen de vraag- en aanbodzijde niet anders dan een beroep doen op elkaars kennis en kunde. Idealiter zitten zij samen aan de tekentafel en tekenen zij samen voor het resultaat.

Te veel nadruk op controlemechanismen in de relatie werkt averechts. Lijnmanagers en ICT-managers moeten kunnen vertrouwen op de integriteit en professionaliteit van de partner. Vertrouwen komt echter te voet en gaat te paard. Natuurlijk gaat er in de samenwerking wel eens wat mis of blijkt men elkaar toch niet helemaal goed te hebben begrepen. Teleurstelling en tegenslagen zijn verbonden met succes. Het is zaak om hier niet te lang bij stil te staan, maar over de teleurstelling heen te stappen, te leren van de gemaakte fout en samen te werken aan verdere verbeteringen in de relatie. Voor beide partijen kan dit een flinke investering betekenen.

In zijn presentatie stelde Steven De Haes dat wanneer het lijnmanagement verantwoordelijk is voor de besluitvorming over investeringen in ICT en het besluitvormingsproces ook daadwerkelijk stuurt, de waarde van ICT hoger is en de kosten lager. In de regel zien we echter dat ICT-managers het initiatief nemen als het gaat om ICT-investeringen. Volgens De Haes is de informatiemanager uitzonderlijk goed gepositioneerd om hier verandering in te brengen. Hij gebruikte de metafoor van de onzichtbare hand om aan te geven hoe de informatiemanager het lijnmanagement kan helpen om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

Tijdens de themabijeenkomst zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd en het valt niet mee om deze in een paar woorden samen te vatten. Duidelijk is geworden dat de vraag- en aanbodzijde afhankelijk van elkaar zijn, ondanks eigen posities en belangen. Voor een productieve relatie zullen lijnmanagers en ICT-managers moeten investeren in onderling vertrouwen. Dit betekent ook volhouden bij tegenslagen. In navolging van Steven De Haes doen wij hier een appel op de informatiemanager om de lijnmanager ervan te doordringen dat het in zijn eigen belang is om in de relatie aan het roer te staan. Alleen dan voegen investeringen in ICT een zo groot mogelijke waarde toe.

Het mag duidelijk zijn dat met één themabijeenkomst dit onderwerp nog niet is uitgediscussieerd. '_
 

Agenda

No current events.

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46